Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym

Przedmioty

Konstrukcja nawierzchni kolejowej na modernizowanych liniach kolejowych  (kod: SPZBK_NK)

Semestr:                          1

Liczba punktów ECTS:     4

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat konstrukcji drogi kolejowej oraz
                                        wybranych nawierzchni kolejowych na modernizowanych liniach kolejowych.

Treści merytoryczne:       Omówienie elementów składowych infrastruktury kolejowej, konstrukcji drogi kolejowej w torach
                                        szlakowych i w rozjazdach. Omówienie podstaw oddziaływania pojazd-tor oraz metod oceny
                                        potrzeb modernizacji nawierzchni kolejowej. Przedstawienie tendencji rozwojowych w konstrukcji
                                        nawierzchni wraz z ich wpływem na środowisko.

Konstrukcja podtorza kolejowego na modernizowanych liniach kolejowych  (kod: SPZBK_PK)

Semestr:                          1

Liczba punktów ECTS:     4

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat konstrukcji podtorza kolejowego.
                                        Student powinien też posiąść umiejętność prowadzenia nadzoru technologii budowy i kontroli
                                        jakości wykonywanych konstrukcji ziemnych dróg szynowych oraz urządzeń systemów
                                        odwodnienia.

Treści merytoryczne:       Omówienie elementów składowych podtorza kolejowego, budowli ziemnych i odwodnienia. 
                                        Przedstawienie metod oceny potrzeb wzmocnienia podtorza, wymagań materiałowych
                                        technologicznych wzmacniania oraz tendencji rozwojowych w konstrukcji podtorza kolejowego.

Układ geometryczny torów na modernizowanych liniach kolejowych  (kod: SPZBK_UGT)

Semestr:                          1

Liczba punktów ECTS:     4

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat układów geometrycznych torów:
                                        zasady jego kształtowania oraz wielkości go charakteryzujące. Student powinien też posiąść
                                        umiejętność analizy potrzeb modernizacji układu geometrycznego toru.

Treści merytoryczne:       Wielkości charakteryzujące układ geometryczny toru i zasady jego kształtowania w torach
                                        szlakowych i stacyjnych – przechyłka toru, rampa przechyłkowa i krzywa przejściowa, rozstaw
                                        torów i skrajnia budowli, pochylenia podłużne niwelety.
                                        Układy geometryczne rozjazdów kolejowych.
                                        Metody analizy potrzeb modernizacji układu geometrycznego toru i wymagania techniczne w tej
                                        dziedzinie.

Podstawy technologii robót modernizacyjnych infrastruktury torowej  (kod: SPZBK_MIT)

Semestr:                          1

Liczba punktów ECTS:     5

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat technologii modernizacji
                                        nawierzchni i podtorza kolejowego. Student powinien też posiąść umiejętność kontroli jakości
                                        wykonywanych robót oraz koordynacji podejmowanych działań budowlanych.

Treści merytoryczne:       Struktury organizacyjne PKP PLK związane z modernizacją dróg kolejowych – podział zadań i
                                        kompetencji, organizacja służb.
                                        Technologie robót modernizacji nawierzchni kolejowej - systematyka technologii robót
                                        nawierzchniowych.
                                        Technologie, maszyny oraz warunki techniczne odbioru robót modernizacji nawierzchni kolejowej:
                                        roboty podsypkowe, regulacja położenia toru, łączenie szyn, szlifowanie szyn, montaż, demontaż i
                                        transport przęseł torowych i rozjazdów.
                                        Ocena zmian temperatury neutralnej oraz regulacja naprężeń w tokach szynowych toru
                                        bezstykowego.
                                        Technologie robót modernizacji podtorza kolejowego – rozbudowa i wzmacnianie budowli
                                        ziemnych, budowa i modernizacja urządzeń odwadniających.

Modernizacja kolejowych obiektów inżynieryjnych  (kod: SPZBK_KOI)

Semestr:                          1

Liczba punktów ECTS:     6

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat kolejowych obiektów
                                        inżynieryjnych - zasady kształtowania, metody obliczeń oraz przyczyny degradacji obiektów i ich
                                        utrzymanie. Student powinien też posiąść umiejętność analizy potrzeb napraw i wzmacniania
                                        obiektów mostowych.

Treści merytoryczne:       Terminologia stosowana w mostownictwie.
                                        Materiały stosowane w mostownictwie.
                                        Schematy statyczne i części składowe konstrukcji mostowych.
                                        Metody budowy obiektów mostowych i kryteria ich wyboru.
                                        Metody obliczeń i obciążenia obiektów inżynieryjnych.
                                        Elementy wyposażenia obiektów inżynieryjnych.
                                        Przyczyny degradacji obiektów inżynieryjnych, ich utrzymanie oraz ocena stanu technicznego.
                                        Metody badań in situ stanu materiałów i konstrukcji obiektów inżynieryjnych.
                                        Trwałość obiektów i jej prognozowanie.
                                        Naprawy i wzmacnianie obiektów mostowych.
                                        Kierunki rozwoju mostownictwa kolejowego.

Podstawy modernizacji infrastruktury trakcyjnej na liniach kolejowych  (kod: SPZBK_IT)

Semestr:                          1

Liczba punktów ECTS:     2

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat infrastruktury trakcyjnej na liniach
                                        kolejowych oraz ochrony przed prądami błądzącymi.

Treści merytoryczne:       Wybrane zagadnienia techniki zasilania pojazdów kolejowych – podstawy kolejowej energetyki
                                        trakcyjnej.
                                        Podstacje trakcyjne, sieć zasilająca i powrotna (trasy kablowe).
                                        Tendencje w rozwoju systemu kolejowej energetyki trakcyjnej.
                                        Wymagania w zakresie ochrony przed prądami błądzącymi.

Podstawy modernizacji urządzeń sterowania ruchem pociągów (SRK)  (kod: SPZBK_SRK)

Semestr:                          1

Liczba punktów ECTS:     2

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat techniki prowadzenia ruchu
                                        kolejowego oraz systemów sterowania ruchem kolejowym.

Treści merytoryczne:       Wybrane zagadnienia zasad organizacyjnych i techniki prowadzenia ruchu kolejowego. Systemy
                                        sterowania ruchem kolejowym.
                                        Blokada stacyjna i blokada liniowa (półsamoczynna i samoczynna), tendencje rozwoju w dziedzinie
                                        srk. ECTS – Europejski System Sterowania Ruchem Kolejowym.

Interoperacyjność kolei w Unii Europejskiej  (kod: SPZBK_IK)

Semestr:                          1

Liczba punktów ECTS:     3

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat procedur weryfikacji projektów
                                        modernizacji podsystemów infrastruktury kolejowej oraz wymagań dotyczących interoperacyjności
                                        kolei.

Treści merytoryczne:       Podstawowe regulacje techniczno-prawne interoperacyjności kolei.
                                        Procedury weryfikacji projektów modernizacji podsystemów infrastruktury kolejowej.

Przepisy prawne związane z projektowaniem infrastruktury kolejowej (kod: SPZBK_PBiRF)

Semestr:                          2

Liczba punktów ECTS:     8

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników studium z ogółem zagadnień prawnych
                                        związanych z budownictwem. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z
                                        budownictwem kolejowym.

Treści merytoryczne:       Zakres ogólny:
                                        - zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane, podstawowe pojęcia używane w procesie
                                        budowlanym, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i
                                        możliwości odstępstw,
                                        - podstawowe obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego – inwestor, projektant,
                                        inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy,
                                        - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, zgłoszenie
                                        wykonywania robót, zawiadomienie o planowanym rozpoczęciu robót, pozwolenie na rozbiórkę
                                        obiektu budowlanego,
                                        - projekt budowlany – skład zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę i
                                        konsekwencje istotnych odstępstw od projektu,
                                        - pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego i zawiadomienie o zakończeniu budowy,
                                        - wybrane regulacje związane z zagospodarowaniem przestrzennym  i materiałami budowlanymi.

                                        Warunki Kontraktowe FIDIC:
                                         - warunki Kontraktowe dla Budowy: dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez
                                        zamawiającego;

                                        Zakres FIDIC:
                                        - warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy: dla urządzeń elektrycznych i
                                        mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę;
                                        - założenia światowe Ogólnych Warunków FIDIC:
                                                          Strony kontraktu;
                                                          Rola Inżyniera;
                                                          Rozstrzyganiesporów;
                                        - umowy na roboty budowlane w kontekście Ustawy Prawo zamówień publicznych (części umowy):
                                                          Instrukcja dla Wykonawców;
                                                          Szczególne Warunki Kontraktu;
                                                          Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych /  Program
                                                          Funkcjonalno – Użytkowy;
                                                          Przedmiar robót / Rozbicie ceny ofertowej;
                                                          Zagadnienia wynikające z realizacji przy obecnym uwarunkowaniu  prawnym:
                                                          Kodeks cywilny i prawo zamówień publicznych;
                                                          Roboty podstawowe/dodatkowe/zamienne/uzupełniające;
                                                          Roszczenia czy Zmiany;
                                                          Spory, rola Inżyniera, Arbitraż, Sąd powszechny.

Przetargi  (kod: SPZBK_P)

Semestr:                          2

Liczba punktów ECTS:     6

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników studium z ogółem zagadnień związanych
                                        prowadzeniem przetargów na usługi budowlane. Szczególny nacisk zostanie położony na
                                        zagadnienia związane z budownictwem kolejowym.

Treści merytoryczne:       Uwarunkowania wewnętrzne przedsiębiorstwa, wpływające na kształt ofert.
                                        Pasywne przygotowywanie ofert: proste reagowanie na zapotrzebowanie, rodzaje inwestorów i
                                        rodzaje popytu na usługi budowlane, elektroniczne nośniki informacji, warunki i terminy
                                        przygotowywania ofert.
                                        Określanie własnej pozycji na rynku inwestycyjno – budowlanym;
                                        Aktywne przygotowanie do składania ofert, w oparciu o szerokie badania i studia marketingowe
                                        oraz strategię zarządzania marketingowego.
                                        Czynniki wpływające na cenę i kształtowanie ceny.
                                        Zakres wykorzystania wskaźników źródeł informacji i cen obiektów porównywalnych.
                                        Przedstawianie ofert na roboty budowlane.
                                        Wykorzystanie własnych doświadczeń z przypadków, kiedy nie został zawarty kontrakt.
                                        Wybrane zagadnienia przetargowe.

Zarządzanie potencjałem ludzkim w budownictwie (kod: SPZBK_ZPL)

Semestr:                          2

Liczba punktów ECTS:     3

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników studium z ogółem zagadnień związanych
                                        zarządzaniem potencjałem ludzkim w przedsiębiorstwie budowlanym.

Treści merytoryczne:       Istota procesu zarządzania zespołami ludzkimi, rodzaje i zakres umiejętności, rola i efektywnoś
                                        kadr kierowniczych, kariery menedżerskie;
                                        Style i metody zarządzania ludźmi w jednostkach organizacyjnych, cele zarządzania, rozwiązywanie
                                        konfliktów, motywowanie, techniki patologiczne;
                                        Proces podejmowania decyzji;
                                        Polityka personalna, modele, strategie;
                                        Organizacja gospodarki rynkowej w firmie;
                                        Nabór kadr: planowanie, kryteria doboru kadr, wdrażanie do pracy;
                                        Gospodarka kadrowa: oceny, systemy motywacji płacowe i bezpłacowe;
                                        Rozwój i szkolenie kadry;
                                        Polityka socjalna, ubezpieczenia, odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy.
                                        Zarządzanie czasem pracy, (normy, systemy, rozkłady czasu pracy, rozliczanie czasu pracy).

Ryzyka kontraktowe w budownictwie  (kod: SPZBK_NZKiZR)

Semestr:                          2

Liczba punktów ECTS:     5

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników studium z ogółem zagadnień związanych
                                        zarządzaniem ryzykiem i kontraktowymi w budownictwie.

Treści merytoryczne:       Negocjacje kontraktowe:
                                        - Przyczyny wzrastających wymagań kwalifikacyjnych kadr przygotowujących kontrakty: stan
                                        wiarygodności partnerów, brak doświadczenia, zatory płatnicze, zróżnicowane regulacje prawne w
                                        skali państw UE.
                                        - Kontrakty na realizację przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych.
                                        - Procedury udzielania zamówień w świetle zaleceń i obowiązujących wymagań prawnych.
                                        - Zawarcie kontraktu.
                                        - Specyfika kontraktów zawieranych z dużą ilością podmiotów (tj. zamawiający, GW, zarządzający
                                        inwestycją, zarządzający kosztami, zarządzający sprzedażą lub komercjalizacją, projektant).

                                        Ryzyko projektów inwestycyjnych:
                                        - Planowanie podejścia do zagadnienia ryzyka;
                                        - Identyfikacja czynników ryzyka;
                                        - Jakościowa analiza ryzyka;
                                        - Ilościowa analiza ryzyka;
                                        - Planowanie reakcji na ryzyko;
                                        - Monitoring i kontrola.

Kosztorysowanie i harmonogramowanie w budownictwie (kod: SPZBK_KiH)

Semestr:                          2

Liczba punktów ECTS:     5

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników studium z ogółem zagadnień związanych
                                        kosztorysowaniem i harmonogramowaniem w budownictwie. Szczególny nacisk zostanie położony
                                        na zagadnienia związane z budownictwem kolejowym

Treści merytoryczne:       Kosztorysowanie:
                                        - Cel zarządzania finansami w realizacji celów przedsiębiorstwa;
                                        - Wartość pieniądza w czasie, metoda kapitalizacji i dyskonta;
                                        - Ekonomiczne kategorie kosztów: wartości stałe i zmienne, zysk ekonomiczny i księgowy,
                                        bilansowanie majątku i kapitału;
                                        - Dokumentacja finansowa: bilans, rachunek wyników, rachunek wpływów gotówkowych;
                                        - Kontrola kosztów przedsięwzięć budowlanych oraz w przedsiębiorstwie, budżetowanie;
                                        - Pozyskiwanie kapitału: emisja dóbr, obligacje, kredyty, pożyczki, sprzedaż majątku trwałego;
                                        kupno, wynajem, leasing finansowy i operacyjny, krótkoterminowe metody finansowania;
                                        - Ocena opłacalności planowanych przedsięwzięć, ryzyko w działalności firmy, ryzyko inwestycji
                                        kapitałowych, ryzyko w działalności międzynarodowej: polityczne i społeczno - kulturowe, zmiany
                                        kursu walut.

                                        Harmonogramowanie:
                                        - Cele, istota i zakres projektowania organizacji procesów realizacyjnych, w zależności od rodzaju
                                        obiektów budowlanych.
                                        - Zakres i forma dokumentacji organizacyjnej procesu budowlanego, w zależności od fazy procesu
                                        inwestycyjnego oraz organizacji jego uczestników.
                                        - Charakterystyka ogólna metod matematycznych w projektowaniu organizacji realizacji budowy:
                                        statyczne i dynamiczne, analityczne i numeryczne, deterministyczne i probabilistyczne, metody
                                        sieciowe i symulacyjne.
                                        - Zasady projektowania przebiegu robót budowlanych, kryteria wyboru metod projektowania i
                                        optymalizacji harmonogramów budowy, ze szczególnym uwzględnieniem metod sieciowego
                                        planowania i systemów eksperckich.
                                        - Składniki dokumentacji organizacyjnej: harmonogramy lub esogramy zasobów produkcji – siły
                                        roboczej, maszyn i sprzętu, półfabrykatów i prefabrykatów materiałów, mediów itd.
                                        - Informatyczne metody zapisu planów operatywnych budowy.

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie  (kod: SPZBK_BPB)

Semestr:                          2

Liczba punktów ECTS:     3

Cele przedmiotu:             Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników studium z ogółem zagadnień związanych
                                        bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie.

Treści merytoryczne:       Prawna i instytucjonalna ocena pracy.
                                        Technologiczno – ergonomiczne zasady zapewnienia BHP na budowach.
                                        Prawa i obowiązki w dziedzinie BHP uczestników procesu budowlanego oraz  osób pełniących
                                        samodzielne funkcje techniczne na budowie.
                                        Plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
                                        Uprawnienia  Urzędu Dozoru technicznego w dziedzinie BHP.
                                        Ocena ryzyka zawodowego (w tym badanie, szacowanie i wartościowanie ryzyka zawodowego –
                                        jako element zajęć praktycznych).

 

Copywrite © 2014 - 2021 - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności.